DIMAVO - VERHUUR   
Nederlands 
  Home
Winkelwagen
Producten
  Kettingzaagmachines
  Tegelzaagmachines
  Breekhamers
  Combi-hamers
  Diamantboormachines
  Sleuvenzaagmachine
 
Extra
  Algemene voorwaarden

 

  Algemene voorwaarden  
 • 1 dag is gelijk aan 24uur
 • 1/2 dag is maximaal 3 uur
 • Weekend is van vr 18.00u tot ma 09.00u
 • Voor zagen, boren, kettingen en diamantgereedschappen worden slijp-/slijtagekosten aangerekend.
 • Verbruik van olie en/of benzine wordt apart aangerekend
 • Wij vragen steeds uw identiteitskaart te tonen
 • Voor alle verhuurartikelen kan een waarborgsom gevraagd worden

Voor de levering en betaling van goederen zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing:

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing die hieronder zijn vermeld.

 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de tegenwoordig geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoud deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van de prijswijziging op de hoogte gebracht is, de overeenkomst op te zeggen.

 1. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betrekkende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

 1. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

 1. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag.

 1. In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50,00 EUR en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.

 1. Zolang de goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

 1. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

 1. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling, gebeurt op kosten en risico van de koper.

 1. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan door overmacht, staking, lock-out, staking van andere partij, e.d.

 1. Wij behouden ons bovendien het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

 1. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

 1. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

 1. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 1. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

Algemene voorwaarden